Travagim Viturino Neves, Karina Fernanda, Universidade Federal da Bahia, Brasil