(1)
Jambeiro, O. ANO NOVO, NOVA VIDA. RPA 2008, 2, 1.