[1]
Baiardi, D. 2022. Pragmatismo, natureza e verdade. Argumento. 11 (abr. 2022), 75–88.