Mello, M. M., & Pires, R. B. W. (2018). Trouillot, o Caribe e a antropologia. Afro-Ásia, (58). https://doi.org/10.9771/aa.v0i58.27954